Privacy verklaring Warmtewerk

WarmteWerk, gevestigd aan de Placotiweg 2L 4131 NL Vianen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.warmtewerk.nl Placotiweg 2L 4131 NL Vianen 030-2880978

Persoonsgegevens die wij verwerken

WarmteWerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Door u middels contactformulieren gedeelde foto’s of bestanden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@warmtewerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WarmteWerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact met u opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren of projecten voor u uit te voeren
– U op verzoek voorzien van een offerte
Wanneer u gegevens aan ons verstrekt via de website vragen wij u om toestemming voor het verwerken van uw gegevens. U kunt geen gegevens met ons delen wanneer u geen toestemming geeft voor verwerking.

Geautomatiseerde besluitvorming

WarmteWerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WarmteWerk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WarmteWerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: – Persoonsgegevens; Gedurende de samenwerking, en maximaal 5 jaar daarna
Personalia; Gedurende de samenwerking, en maximaal 5 jaar daarna
Adres; Gedurende de samenwerking, en maximaal 5 jaar daarna
Daar wij u eventueel van dienst moeten en willen zijn in geval van storing, onderhoud of uitval bewaren wij uw gegevens tot 5 jaar na afwikkeling van de in contract- of opdracht vastgelegde werkzaamheden. Op verzoek verwijderen wij uw gegevens uiteraard al eerder, neemt u daarvoor contact met ons op via 030-2880978 info@warmtewerk.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

WarmteWerk deelt uw via de website verkregen persoonsgegevens niet met derden.
WarmteWerk, gevestigd aan de Placotiweg 2L 4131 NL Vianen De Klimaatbeheerser, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.warmtewerk.nl Placotiweg 2L 4131 NL Vianen 030-2880978

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WarmteWerk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WarmteWerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@warmtewerk.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs me het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
WarmteWerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WarmteWerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 030-2880987 of via info@warmtewerk.nl